Yaki da Zuciya 3

Season 3 Episode 8

Drama

Nollywood

Wasu daya suna zama da matsalar su irin tasu, kamar wadan da suke da matsalar uwar miji, wasu da matsar matar tana bin maza, wata kuma tana satan kayan abinci ta siyar kota kai gidan su, wata kuma tana da matsala kazanta.Whoops! There was an error.
ErrorException (E_WARNING)
file_put_contents(): Only 0 of 191 bytes written, possibly out of free disk space ErrorException thrown with message "file_put_contents(): Only 0 of 191 bytes written, possibly out of free disk space" Stacktrace: #7 ErrorException in /var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php:122 #6 file_put_contents in /var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php:122 #5 Illuminate\Filesystem\Filesystem:put in /var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/FileSessionHandler.php:83 #4 Illuminate\Session\FileSessionHandler:write in /var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Store.php:129 #3 Illuminate\Session\Store:save in /var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Middleware/StartSession.php:87 #2 Illuminate\Session\Middleware\StartSession:terminate in /var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php:218 #1 Illuminate\Foundation\Http\Kernel:terminateMiddleware in /var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php:189 #0 Illuminate\Foundation\Http\Kernel:terminate in /var/www/html/public/index.php:81
7
ErrorException
/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php122
6
file_put_contents
/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php122
5
Illuminate\Filesystem\Filesystem put
/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/FileSessionHandler.php83
4
Illuminate\Session\FileSessionHandler write
/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Store.php129
3
Illuminate\Session\Store save
/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Middleware/StartSession.php87
2
Illuminate\Session\Middleware\StartSession terminate
/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php218
1
Illuminate\Foundation\Http\Kernel terminateMiddleware
/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php189
0
Illuminate\Foundation\Http\Kernel terminate
/public/index.php81
/var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php
   *
   * @param string $path
   * @return string
   */
  public function hash($path)
  {
    return md5_file($path);
  }
 
  /**
   * Write the contents of a file.
   *
   * @param string $path
   * @param string $contents
   * @param bool $lock
   * @return int
   */
  public function put($path, $contents, $lock = false)
  {
    return file_put_contents($path, $contents, $lock ? LOCK_EX : 0);
  }
 
  /**
   * Prepend to a file.
   *
   * @param string $path
   * @param string $data
   * @return int
   */
  public function prepend($path, $data)
  {
    if ($this->exists($path)) {
      return $this->put($path, $data.$this->get($path));
    }
 
    return $this->put($path, $data);
  }
 
  /**
   * Append to a file.
Arguments
 1. "file_put_contents(): Only 0 of 191 bytes written, possibly out of free disk space"
  
/var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php
   *
   * @param string $path
   * @return string
   */
  public function hash($path)
  {
    return md5_file($path);
  }
 
  /**
   * Write the contents of a file.
   *
   * @param string $path
   * @param string $contents
   * @param bool $lock
   * @return int
   */
  public function put($path, $contents, $lock = false)
  {
    return file_put_contents($path, $contents, $lock ? LOCK_EX : 0);
  }
 
  /**
   * Prepend to a file.
   *
   * @param string $path
   * @param string $data
   * @return int
   */
  public function prepend($path, $data)
  {
    if ($this->exists($path)) {
      return $this->put($path, $data.$this->get($path));
    }
 
    return $this->put($path, $data);
  }
 
  /**
   * Append to a file.
Arguments
 1. "/var/www/html/storage/framework/sessions/ScsjiEzHYAlPnljd0R1WUCiqi4UWh0FTKTNEZihj"
  
 2. "a:3:{s:6:"_token";s:40:"dAESPilxFBW3OHM8pcie16CkAiUe1OshS1Dy9QPF";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:33:"http://hootu.app/video-detail/149";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}"
  
 3. 2
  
/var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/FileSessionHandler.php
  /**
   * {@inheritdoc}
   */
  public function read($sessionId)
  {
    if ($this->files->isFile($path = $this->path.'/'.$sessionId)) {
      if ($this->files->lastModified($path) >= Carbon::now()->subMinutes($this->minutes)->getTimestamp()) {
        return $this->files->sharedGet($path);
      }
    }
 
    return '';
  }
 
  /**
   * {@inheritdoc}
   */
  public function write($sessionId, $data)
  {
    $this->files->put($this->path.'/'.$sessionId, $data, true);
 
    return true;
  }
 
  /**
   * {@inheritdoc}
   */
  public function destroy($sessionId)
  {
    $this->files->delete($this->path.'/'.$sessionId);
 
    return true;
  }
 
  /**
   * {@inheritdoc}
   */
  public function gc($lifetime)
  {
    $files = Finder::create()
Arguments
 1. "/var/www/html/storage/framework/sessions/ScsjiEzHYAlPnljd0R1WUCiqi4UWh0FTKTNEZihj"
  
 2. "a:3:{s:6:"_token";s:40:"dAESPilxFBW3OHM8pcie16CkAiUe1OshS1Dy9QPF";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:33:"http://hootu.app/video-detail/149";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}"
  
 3. true
  
/var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Store.php
   *
   * @param string $data
   * @return string
   */
  protected function prepareForUnserialize($data)
  {
    return $data;
  }
 
  /**
   * Save the session data to storage.
   *
   * @return bool
   */
  public function save()
  {
    $this->ageFlashData();
 
    $this->handler->write($this->getId(), $this->prepareForStorage(
      serialize($this->attributes)
    ));
 
    $this->started = false;
  }
 
  /**
   * Prepare the serialized session data for storage.
   *
   * @param string $data
   * @return string
   */
  protected function prepareForStorage($data)
  {
    return $data;
  }
 
  /**
   * Age the flash data for the session.
   *
   * @return void
Arguments
 1. "ScsjiEzHYAlPnljd0R1WUCiqi4UWh0FTKTNEZihj"
  
 2. "a:3:{s:6:"_token";s:40:"dAESPilxFBW3OHM8pcie16CkAiUe1OshS1Dy9QPF";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:33:"http://hootu.app/video-detail/149";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}"
  
/var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Middleware/StartSession.php
    if ($this->sessionConfigured()) {
      $this->storeCurrentUrl($request, $session);
 
      $this->addCookieToResponse($response, $session);
    }
 
    return $response;
  }
 
  /**
   * Perform any final actions for the request lifecycle.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @param \Symfony\Component\HttpFoundation\Response $response
   * @return void
   */
  public function terminate($request, $response)
  {
    if ($this->sessionHandled && $this->sessionConfigured() && ! $this->usingCookieSessions()) {
      $this->manager->driver()->save();
    }
  }
 
  /**
   * Start the session for the given request.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @return \Illuminate\Contracts\Session\Session
   */
  protected function startSession(Request $request)
  {
    return tap($this->getSession($request), function ($session) use ($request) {
      $session->setRequestOnHandler($request);
 
      $session->start();
    });
  }
 
  /**
   * Get the session implementation from the manager.
/var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php
   * @return void
   */
  protected function terminateMiddleware($request, $response)
  {
    $middlewares = $this->app->shouldSkipMiddleware() ? [] : array_merge(
      $this->gatherRouteMiddleware($request),
      $this->middleware
    );
 
    foreach ($middlewares as $middleware) {
      if (! is_string($middleware)) {
        continue;
      }
 
      [$name] = $this->parseMiddleware($middleware);
 
      $instance = $this->app->make($name);
 
      if (method_exists($instance, 'terminate')) {
        $instance->terminate($request, $response);
      }
    }
  }
 
  /**
   * Gather the route middleware for the given request.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @return array
   */
  protected function gatherRouteMiddleware($request)
  {
    if ($route = $request->route()) {
      return $this->router->gatherRouteMiddleware($route);
    }
 
    return [];
  }
 
  /**
Arguments
 1. Illuminate\Http\Request {#42
   #json: null
   #convertedFiles: null
   #userResolver: Closure($guard = null) {#540 …4}
   #routeResolver: Closure() {#542 …4}
   +attributes: Symfony\Component\HttpFoundation\ParameterBag {#44}
   +request: Symfony\Component\HttpFoundation\ParameterBag {#50}
   +query: Symfony\Component\HttpFoundation\ParameterBag {#50}
   +server: Symfony\Component\HttpFoundation\ServerBag {#46}
   +files: Symfony\Component\HttpFoundation\FileBag {#47}
   +cookies: Symfony\Component\HttpFoundation\ParameterBag {#45}
   +headers: Symfony\Component\HttpFoundation\HeaderBag {#48}
   #content: null
   #languages: null
   #charsets: null
   #encodings: null
   #acceptableContentTypes: array:4 [
    0 => "text/html"
    1 => "application/xhtml+xml"
    2 => "application/xml"
    3 => "*/*"
   ]
   #pathInfo: "/video-detail/149"
   #requestUri: "/video-detail/149"
   #baseUrl: ""
   #basePath: null
   #method: "GET"
   #format: null
   #session: Illuminate\Session\Store {#633}
   #locale: null
   #defaultLocale: "en"
   -preferredFormat: null
   -isHostValid: true
   -isForwardedValid: true
   basePath: ""
   format: "html"
  }
  
 2. Illuminate\Http\Response {#690}
  
/var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php
   */
  protected function dispatchToRouter()
  {
    return function ($request) {
      $this->app->instance('request', $request);
 
      return $this->router->dispatch($request);
    };
  }
 
  /**
   * Call the terminate method on any terminable middleware.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @param \Illuminate\Http\Response $response
   * @return void
   */
  public function terminate($request, $response)
  {
    $this->terminateMiddleware($request, $response);
 
    $this->app->terminate();
  }
 
  /**
   * Call the terminate method on any terminable middleware.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @param \Illuminate\Http\Response $response
   * @return void
   */
  protected function terminateMiddleware($request, $response)
  {
    $middlewares = $this->app->shouldSkipMiddleware() ? [] : array_merge(
      $this->gatherRouteMiddleware($request),
      $this->middleware
    );
 
    foreach ($middlewares as $middleware) {
      if (! is_string($middleware)) {
Arguments
 1. Illuminate\Http\Request {#42
   #json: null
   #convertedFiles: null
   #userResolver: Closure($guard = null) {#540 …4}
   #routeResolver: Closure() {#542 …4}
   +attributes: Symfony\Component\HttpFoundation\ParameterBag {#44}
   +request: Symfony\Component\HttpFoundation\ParameterBag {#50}
   +query: Symfony\Component\HttpFoundation\ParameterBag {#50}
   +server: Symfony\Component\HttpFoundation\ServerBag {#46}
   +files: Symfony\Component\HttpFoundation\FileBag {#47}
   +cookies: Symfony\Component\HttpFoundation\ParameterBag {#45}
   +headers: Symfony\Component\HttpFoundation\HeaderBag {#48}
   #content: null
   #languages: null
   #charsets: null
   #encodings: null
   #acceptableContentTypes: array:4 [
    0 => "text/html"
    1 => "application/xhtml+xml"
    2 => "application/xml"
    3 => "*/*"
   ]
   #pathInfo: "/video-detail/149"
   #requestUri: "/video-detail/149"
   #baseUrl: ""
   #basePath: null
   #method: "GET"
   #format: null
   #session: Illuminate\Session\Store {#633}
   #locale: null
   #defaultLocale: "en"
   -preferredFormat: null
   -isHostValid: true
   -isForwardedValid: true
   basePath: ""
   format: "html"
  }
  
 2. Illuminate\Http\Response {#690}
  
/var/www/html/public/index.php
|--------------------------------------------------------------------------
| Run The Application
|--------------------------------------------------------------------------
|
| Once we have the application, we can handle the incoming request
| through the kernel, and send the associated response back to
| the client's browser allowing them to enjoy the creative
| and wonderful application we have prepared for them.
|
*/
 
$kernel = $app->make(Illuminate\Contracts\Http\Kernel::class);
 
$response = $kernel->handle(
  $request = Illuminate\Http\Request::capture()
);
 
$response->send();
 
$kernel->terminate($request, $response);
 
Arguments
 1. Illuminate\Http\Request {#42
   #json: null
   #convertedFiles: null
   #userResolver: Closure($guard = null) {#540 …4}
   #routeResolver: Closure() {#542 …4}
   +attributes: Symfony\Component\HttpFoundation\ParameterBag {#44}
   +request: Symfony\Component\HttpFoundation\ParameterBag {#50}
   +query: Symfony\Component\HttpFoundation\ParameterBag {#50}
   +server: Symfony\Component\HttpFoundation\ServerBag {#46}
   +files: Symfony\Component\HttpFoundation\FileBag {#47}
   +cookies: Symfony\Component\HttpFoundation\ParameterBag {#45}
   +headers: Symfony\Component\HttpFoundation\HeaderBag {#48}
   #content: null
   #languages: null
   #charsets: null
   #encodings: null
   #acceptableContentTypes: array:4 [
    0 => "text/html"
    1 => "application/xhtml+xml"
    2 => "application/xml"
    3 => "*/*"
   ]
   #pathInfo: "/video-detail/149"
   #requestUri: "/video-detail/149"
   #baseUrl: ""
   #basePath: null
   #method: "GET"
   #format: null
   #session: Illuminate\Session\Store {#633}
   #locale: null
   #defaultLocale: "en"
   -preferredFormat: null
   -isHostValid: true
   -isForwardedValid: true
   basePath: ""
   format: "html"
  }
  
 2. Illuminate\Http\Response {#690}
  

Environment & details:

empty
empty
empty
empty
empty
Key Value
REDIRECT_REDIRECT_STATUS
"200"
REDIRECT_STATUS
"200"
HTTP_USER_AGENT
"CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)"
HTTP_ACCEPT
"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8"
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE
"en-US,en;q=0.5"
HTTP_ACCEPT_ENCODING
"br,gzip"
HTTP_HOST
"hootu.app"
HTTP_CONNECTION
"Keep-Alive"
PATH
"/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin"
SERVER_SIGNATURE
""
SERVER_SOFTWARE
"Apache/2.4.46 (Amazon) OpenSSL/1.0.2k-fips PHP/7.2.30"
SERVER_NAME
"hootu.app"
SERVER_ADDR
"172.31.18.2"
SERVER_PORT
"80"
REMOTE_ADDR
"3.236.232.99"
DOCUMENT_ROOT
"/var/www/html"
REQUEST_SCHEME
"http"
CONTEXT_PREFIX
""
CONTEXT_DOCUMENT_ROOT
"/var/www/html"
SERVER_ADMIN
"root@localhost"
SCRIPT_FILENAME
"/var/www/html/public/index.php"
REMOTE_PORT
"33766"
REDIRECT_URL
"/public/video-detail/149"
GATEWAY_INTERFACE
"CGI/1.1"
SERVER_PROTOCOL
"HTTP/1.1"
REQUEST_METHOD
"GET"
QUERY_STRING
""
REQUEST_URI
"/video-detail/149"
SCRIPT_NAME
"/public/index.php"
PHP_SELF
"/public/index.php"
REQUEST_TIME_FLOAT
1634328574.98
REQUEST_TIME
1634328574
APP_NAME
"Laravel"
APP_ENV
"local"
APP_KEY
"base64:tfQKh3EtXnIIg5F4EON4sZYpD0v8AYrVooReGXvTjIY="
APP_DEBUG
"true"
APP_URL
"https://hootu.app/"
LOG_CHANNEL
"stack"
DB_CONNECTION
"mysql"
DB_HOST
"127.0.0.1"
DB_PORT
"3306"
DB_DATABASE
"hootu"
DB_USERNAME
"root"
DB_PASSWORD
"hootu123*#*"
BROADCAST_DRIVER
"log"
CACHE_DRIVER
"file"
SESSION_DRIVER
"file"
SESSION_LIFETIME
"120"
QUEUE_DRIVER
"sync"
REDIS_HOST
"127.0.0.1"
REDIS_PASSWORD
"null"
REDIS_PORT
"6379"
MAIL_DRIVER
"smtp"
MAIL_HOST
"smtp.gmail.com"
MAIL_PORT
"587"
MAIL_USERNAME
"defcomtech@gmail.com"
MAIL_PASSWORD
"Def@Tech2021"
MAIL_ENCRYPTION
"tls"
MAIL_FROM_ADDRESS
"defcomtech@gmail.com"
MAIL_FROM_NAME
"Hootu"
PUSHER_APP_ID
""
PUSHER_APP_KEY
""
PUSHER_APP_SECRET
""
PUSHER_APP_CLUSTER
"mt1"
REGION
"ap-south-1"
MIX_PUSHER_APP_KEY
""
MIX_PUSHER_APP_CLUSTER
"mt1"
AWS_ACCESS_KEY_ID
"AKIAWIQQOTAAFBTCVEUB"
AWS_SECRET_ACCESS_KEY
"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"
AWS_DEFAULT_REGION
"ap-south-1"
AWS_BUCKET
"hootu-assets"
AWS_URL
"https://hootu-assets.s3-ap-south-1.amazonaws.com"
AWS_ACL
"public-read"
default_image
"hqdefault.jpg"
S3_URL
"https://s3.ap-south-1.amazonaws.com/hootu-assets/"
CLOUD_FRONT_URL
"https://d3gk5a682xa6jl.cloudfront.net/"
FOOTER
"©2020 hootu | All Rights Reserved | Design & Developed By : Excellent Webworld"
LOGO
"https://hootu.app/assets/images/logo-light.png"
favicon
"https://hootu.app/assets/images/logo-light.png"
APPNAME
"hootu - Admin"
SITE_NAME
"hootu"
SITE_EMAIL
"hootu@gmail.com"
FFMPEG_BINARIES
"/opt/ffmpeg/ffmpeg"
FFPROBE_BINARIES
"/opt/ffmpeg/ffprobe"
FILESYSTEM_DRIVER
"s3"
fcm_key
"AIzaSyCqxiis1QbmM6eUgDGlZgCfETKWd4fv_-U"
FACEBOOK_CLIENT_ID
"704500607003630"
FACEBOOK_CLIENT_SECRET
"bbdbfe894f08e9a46a857ada9bdd9ccd"
FACEBOOK_URL
"https://hootu.app/auth/facebook/callback"
TWITTER_CLIENT_ID
""
TWITTER_CLIENT_SECRET
""
TWITTER_URL
"https://127.0.0.1:8000/login/twitter/callback"
GOOGLE_CLIENT_ID
""
GOOGLE_CLIENT_SECRET
""
GOOGLE_URL
"https://hootu.app/auth/google/callback"
PAYSTACK_PUBLIC_KEY
"pk_test_d2a004b64daa3e2204a2bf07306f7dde008106ed"
PAYSTACK_SECRET_KEY
"sk_test_1d02333258d96e7edd8693887a8d1cd36ffabc19"
PAYSTACK_PAYMENT_URL
"https://api.paystack.co"
MERCHANT_EMAIL
"chris@defcomtechnologies.com"
CUSTOM_ENCRYPTION
"Hootu@123*"
PAY_AMOUNT
"NGN"
Key Value
APP_NAME
"Laravel"
APP_ENV
"local"
APP_KEY
"base64:tfQKh3EtXnIIg5F4EON4sZYpD0v8AYrVooReGXvTjIY="
APP_DEBUG
"true"
APP_URL
"https://hootu.app/"
LOG_CHANNEL
"stack"
DB_CONNECTION
"mysql"
DB_HOST
"127.0.0.1"
DB_PORT
"3306"
DB_DATABASE
"hootu"
DB_USERNAME
"root"
DB_PASSWORD
"hootu123*#*"
BROADCAST_DRIVER
"log"
CACHE_DRIVER
"file"
SESSION_DRIVER
"file"
SESSION_LIFETIME
"120"
QUEUE_DRIVER
"sync"
REDIS_HOST
"127.0.0.1"
REDIS_PASSWORD
"null"
REDIS_PORT
"6379"
MAIL_DRIVER
"smtp"
MAIL_HOST
"smtp.gmail.com"
MAIL_PORT
"587"
MAIL_USERNAME
"defcomtech@gmail.com"
MAIL_PASSWORD
"Def@Tech2021"
MAIL_ENCRYPTION
"tls"
MAIL_FROM_ADDRESS
"defcomtech@gmail.com"
MAIL_FROM_NAME
"Hootu"
PUSHER_APP_ID
""
PUSHER_APP_KEY
""
PUSHER_APP_SECRET
""
PUSHER_APP_CLUSTER
"mt1"
REGION
"ap-south-1"
MIX_PUSHER_APP_KEY
""
MIX_PUSHER_APP_CLUSTER
"mt1"
AWS_ACCESS_KEY_ID
"AKIAWIQQOTAAFBTCVEUB"
AWS_SECRET_ACCESS_KEY
"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"
AWS_DEFAULT_REGION
"ap-south-1"
AWS_BUCKET
"hootu-assets"
AWS_URL
"https://hootu-assets.s3-ap-south-1.amazonaws.com"
AWS_ACL
"public-read"
default_image
"hqdefault.jpg"
S3_URL
"https://s3.ap-south-1.amazonaws.com/hootu-assets/"
CLOUD_FRONT_URL
"https://d3gk5a682xa6jl.cloudfront.net/"
FOOTER
"©2020 hootu | All Rights Reserved | Design & Developed By : Excellent Webworld"
LOGO
"https://hootu.app/assets/images/logo-light.png"
favicon
"https://hootu.app/assets/images/logo-light.png"
APPNAME
"hootu - Admin"
SITE_NAME
"hootu"
SITE_EMAIL
"hootu@gmail.com"
FFMPEG_BINARIES
"/opt/ffmpeg/ffmpeg"
FFPROBE_BINARIES
"/opt/ffmpeg/ffprobe"
FILESYSTEM_DRIVER
"s3"
fcm_key
"AIzaSyCqxiis1QbmM6eUgDGlZgCfETKWd4fv_-U"
FACEBOOK_CLIENT_ID
"704500607003630"
FACEBOOK_CLIENT_SECRET
"bbdbfe894f08e9a46a857ada9bdd9ccd"
FACEBOOK_URL
"https://hootu.app/auth/facebook/callback"
TWITTER_CLIENT_ID
""
TWITTER_CLIENT_SECRET
""
TWITTER_URL
"https://127.0.0.1:8000/login/twitter/callback"
GOOGLE_CLIENT_ID
""
GOOGLE_CLIENT_SECRET
""
GOOGLE_URL
"https://hootu.app/auth/google/callback"
PAYSTACK_PUBLIC_KEY
"pk_test_d2a004b64daa3e2204a2bf07306f7dde008106ed"
PAYSTACK_SECRET_KEY
"sk_test_1d02333258d96e7edd8693887a8d1cd36ffabc19"
PAYSTACK_PAYMENT_URL
"https://api.paystack.co"
MERCHANT_EMAIL
"chris@defcomtechnologies.com"
CUSTOM_ENCRYPTION
"Hootu@123*"
PAY_AMOUNT
"NGN"
0. Whoops\Handler\PrettyPageHandler